ŽUPNIK

DON KREŠO PULJIĆ, ŽUPNIK

Rođen je 13. srpnja 1955. u selu Dolovi, župa Rotimlja. Četverogodišnju osnovnu školu pohađao je u Rotimlji, a četiri ostala razreda u Hodovu. Poslije osnovne škole (1970.) završio je klasičnu gimnaziju u Sjemeništu u Splitu te potom odslužio vojni rok od 15 mjeseci u Leskovcu, Nišu i Beogradu. Teološki studij završio je u Sarajevu, a za svećenika je zaređen u mostarskoj Katedrali 29. lipnja 1981. Zaredio ga je tadašnji biskup Pavao Žanić. Bio je župni vikar u župama: Gradina (dvije godine), Hrasno (jedna godina) i Katedrala u Mostaru (četiri godine) gdje je ujedno obavljao službu ravnatelja Biskupijskog Caritasa i ravnatelja Papinskih misijskih djela hercegovačkih biskupija.

U jesen 1988. odlazi na studij pastoralne teologije u Rim (Lateransko sveučilište). Poslije završenog prvog semestra biskup Pavao Žanić šalje ga u Njemačku, u Freiburg, gdje je tri godine studirao karitativnu teologiju na Teološkom fakultetu. Nakon obavljena studija biskup Pavao Žanić vraća ga 1999. u Rim gdje je završio započeti postdiplomski studij i gdje je, u jesen 2003., magistrirao iz pastoralne teologije.

U jesen 1993. godine vraća se u Mostar gdje u ratnom vihoru preuzima upravu i organizaciju Biskupijskog caritasa. U Caritasu je djelovao do jeseni 1999., a u listopadu te iste godine preuzima župu Centar-Zalik u Mostaru koja je posvećena sv. Ivanu apostolu i evanđelisti, brojčano najveća župa u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. U toj župi pastoralno je djelovao nepunih 11 godina, od listopada 1999. do razrješenja u kolovozu 2010.

Uz ravnateljstvo Caritasa i župničku službu predavao je na Teološkom institutu u Mostaru (njemački jezik, Grupni rad u pastoralu i katehezi, Pastoral posebnih skupina te Pastoral braka i obitelji do 2018.), bio je član Nadzornog odbora Caritasa Biskupske konferencije BiH te tri godine član Vijeća za obitelj pri BK BiH. Ponovno je 2021. imenovan članom toga istoga Vijeća.

Dekretom biskupa Ratka Perića, 24. kolovoza 2010. razriješen je službe župnika župe sv. Ivana Apostola (Centar-Zalik) te imenovan na „novu graditeljsko-pastoralnu službu na Bijelome Brijegu, gdje je, nakon godinu dana, pripremio osnivanje nove župe sv. Tome apostola, 7. 10. 2011. Tu je službovao i gradio novu župnu crkvu sve do početka rujna 2022. godine kada je, po dekretu biskupa Petra Palića premješten u župu Dračevo.